BS. CKII LÊ NGỌC THƯƠNG

2_Pho Giam doc_Le Ngoc Thuong_Final