Khoa Nội 1

 1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:
 • Trưởng Khoa: Thạc sĩ – Bác sĩ Vũ Đình Huy
 • Phó Khoa: Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Tổng số cán bộ, nhân viên: 19
 • Trình độ: Thạc sĩ – Cử nhân điều dưỡng – Trung cấp điều dưỡng.
 1. Giới thiệu chung:
 • Thời gian thành lập: năm 2005
 • Chức năng, nhiệm vụ: Điều trị các bệnh Nội khoa.
 • Thế mạnh của khoa/phòng: Điều trị các bệnh Nội khoa tổng quát.
 1. Các kỹ thuật, dịch vụ được triển khai tại khoa:
 2. Thành tích của Khoa/phòng:
 3. Địa chỉ liên hệ:
 • Điện thoại: (+84-24) 3640 2265
 • Email: