Phòng Điều dưỡng

3. Phong Dieu duong (FILEminimizer)

 1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:
 • Lãnh đạo Phòng: CN ĐH ĐD Phạm Thị Vân Anh, CN ĐH ĐD Lê Thanh Hải,
 • Tổng số cán bộ, nhân viên:
 • Trình độ:
 1. Giới thiệu chung:
 • Chức năng:
 • Phòng Điều dưỡng là Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện Bưu điện; có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản lý, Giám đốc Bệnh viện trong công tác hoạt động về điều dưỡng của Bệnh viện.
 • Nhiệm vụ:
 • Tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện về công tác điều dưỡng, công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.
 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong Bệnh viện để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc nguời bệnh toàn diện theo quy định.
 • Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc nguời bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.
 • Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn.
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tu tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ nguời bệnh.
 • Giám sát chất luợng dụng cụ, vật tu tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
 • Phối hợp với phòng Nhân sự – Tổng hợp trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
 • Tham gia tổ chức, chỉ đạo huớng dẫn thực hành và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bệnh viện phân công.
 1. Địa chỉ liên hệ: