Phòng Kế hoạch Tổng hợp

  1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:
  • Trưởng phòng: Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọ
  • Tổng số cán bộ, nhân viên: 10 CBCNV (02 nam, 08 nữ)
  • Trình độ: Sau Đại học 02, Đại học 07, 01 cử nhân Cao đẳng
  1. Giới thiệu chung:
  • Thời gian thành lập: tháng 06 năm 1964
  • Chức năng, nhiệm vụ:
  • Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
  • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế của Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
  • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viện.
  • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện .
  • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
  • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
  • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
  • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
  • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
  • Đinh kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
  • Công tác quản lý chất lượng:
  • Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.
  • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
  • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
  • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
  • Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
  • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.
  • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
  • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
  • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
  • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
  • Thế mạnh của khoa/phòng:
  • Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
  • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện.
  • Tổ chức, phối hợp công tác giữa các khoa phòng trong nội viện, ngoại viện.
  • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án.
  • Chủ trì công tác giám định BHYT với cơ quan BHXH.
  1. Địa chỉ liên hệ: