Phòng Kế toán Tài chính – Thống kê

5. Phong Tai chinh Ke toan - TK (FILEminimizer)

 1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:
 • Trưởng khoa/phòng: Phạm Thị Thanh Tú
 • Phó trưởng khoa/phòng: Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Tổng số cán bộ, nhân viên: 21
 • Trình độ: 06 Thạc sĩ, 15 Cử nhân Đại học
 1. Giới thiệu chung:
 • Thời gian thành lập: Năm 1956
 • Chức năng, nhiệm vụ:
 • Chức năng: Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiện trước Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện
 • Nhiệm vụ:
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán, phân tích kết quả hoạt động bệnh viện.
 • Tổ chức thu viện phí với phương châm thu đúng, thu đủ và kiểm soát sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành.
 • Định kỳ lập Báo cáo Tài chính và Báo cáo Quản trị.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
 • Thế mạnh của khoa/phòng:
 • Xử lý thông tin, số liệu nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc phương hướng, biện pháp quản lý tài chính một cách hiệu quả.
 • Tích cực tham gia các hoạt động của Bệnh viện.
 1. Thành tích của khoa/phòng: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2016 – 2017
 2. Địa chỉ liên hệ:
 • Điện thoại: (+84-24) 3640.2293
 • Email: phongkttctk@buudienhospital.vn