Phòng QLCL – Công tác Xã hội

5D3_3349

 1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:
 • Trưởng phòng: Bác sĩ Võ Anh Tuấn
 • Tổng số cán bộ, nhân viên: 04 cán bộ, nhân viên
 • Trình độ: 01 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 01 bác sỹ chuyên khoa cấp 1, 01 cử nhân đại học, 01 điều dưỡng
 1. Giới thiệu chung:
 • Thời gian thành lập: tháng 03 năm 2016
 • Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội, là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện, tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về các mặt liên quan tới chất lượng hoạt động của Bệnh viện:
 • Công tác quản lý chất lượng:
 • Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
 • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
 • Nhiệm vụ công tác xã hội:
 • Giải quyết các vấn đề về tâm lý, xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh.
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ người bệnh có khó khăn.
 • Thực hiện các công việc cụ thể do Lãnh đạo Bệnh viện giao
 1. Địa chỉ liên hệ: