Hội nghị Tổng kết năm 2022, Triển khai kế hoạch năm 2023