Ấm áp nghĩa tình - Vùng cao yêu thương (15-17/12/2023, Lùng Cải, Bắc Hà, Lào Cai)