Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 - BCH Công đoàn